Öğrenci

 

 
2023-2024 Almanca Hazırlık Dil Eğitimi Programı
Kur Sistemi, Haftalık Ders Saatleri, Kur Sınavları ve Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) Girme Şartları

 

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ders Saatleri
Almanca hazırlık eğitiminde kur sistemine göre dil eğitiminin verilmesi söz konusudur. Kur sistemi, Diller için Avrupa Ortak Çerçeve Programına göre A1, A2, B1, B2, C1 ve TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı Hazırlık kurlarından oluşmaktadır. 16.08.2018 tarih ve 2018/53 nolu senato kararı uyarınca Üniversitemizde Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında, uluslararası geçerliliği olan standart sınav olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı uygulanmaktadır ve söz konusu sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

Haftalık ders saatinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında A1, A2, B1, B2, C1 kurunda ve TestDaF sınav hazırlığında haftalık ders saatinin 24 saat olması esastır. Ders saatinin dışında haftada 6 saat bireysel öğrenme zamanı / asenkron eğitim ön görülmektedir. Almanca Yeterlik Sınavına girebilmek için eğitim-öğretim yılına A1, A2, B1, B2 seviyesinde hazırlık eğitimine başlayan öğrencilerin her bir kurdan devam şartını sağlaması, kur sınavından başarılı olması ve C1 kurundan devam şartını sağlaması gerekmektedir.

Devam şartının kur içi sağlanması gereklidir. Her bir kurda devam şartını sağlamayan öğrenci, bir üst kura geçemez. Öğrenci, devam şartını ve gerekli başarı notunu sağlayana kadar kuru tekrarlar. Kur içi devam şartı %80’dir. Akademik takvim, kur sistemine göre düzenlenmiştir ve A1 kurundan başlayan öğrenciler dikkate alınarak 36 hafta ders ve 4 hafta aradan oluşmaktadır.

Almanca Hazırlık Eğitimi Programı - Kur Sistemi
Almanca hazırlık eğitimi programında dil öğrenmenin bireysel bir süreç olmasından hareketle her öğrencinin öğrenme süresinin ve hızının farklılığı göz önünde bulundurularak kur sistemi ile öğrencinin hedeflenen dil seviyesine hazırlanması amaçlanır. Bu sebeple bir kurdan başarılı olamayan öğrenci bir üst kura geçemez, çünkü her kur bir üst kur için temel teşkil eder. Öğrencinin hazırlık eğitimi sürecinde söz konusu kurda gerekli dil seviyesine ulaşmış olması ve bir üst seviyedeki ders için gerekli dil becerisi ve altyapısına sahip olması gerekir. Öğrenci bir kurda hedeflenen dil seviyesine ulaşamamış ise söz konusu kuru tekrarlar ve aşamalı olarak hedeflenen seviyeye hazırlanır.
Dil öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu göz önünde bulundurularak bu süreçte öğrencinin yüz yüze ya da senkron ders zamanı dışında bireysel öğrenme zamanını da etkili bir biçimde kullanması gerekmektedir. Bireysel öğrenme zamanını teşvik etmek için online eğitim platformu kapsamında sunulan materyaller ile internet destekli eğitim imkanı sunulmaktadır. Yazma portfolyosu, projeler Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında öğrencinin bireysel dil gelişimi için teşvik edilmektedir.

Tablo 1: Kur Sistemi
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati Bireysel
Öğrenme /
Asenkron Eğitim
Saati
Toplam Haftalık Ders Saati + Bireysel
Öğrenme / Asenkron
Eğitim  Saati
A1 7 24 6 168 + 42
A2 7 24 6 168 + 42
B1 7 24 6 168 + 42
B2 7 24 6 168 + 42
C1 7 24 6 168 + 42
Proje / TestDaF
Sınav Hazırlığı
1 24 6 24 + 6
Toplam Ders 36 864 216 1080 saat

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Almanca hazırlık eğitimi programı, yüz yüze eğitim + uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim biçiminde planlanmıştır.

Tablo 2: Karma Eğitim (Yüz Yüze Eğitim + Uzaktan Eğitim)
Yüz Yüze Eğitim (%75) Uzaktan Eğitim (%25) Uzaktan Eğitim / Bireysel
Öğrenme
Sınıf içi yüz yüze eğitim Senkron Eğitim 
(Online eşzamanlı eğitim)
Asenkron Eğitim 
(Online eşzamanlı olmayan eğitim, online eğitim platformu materyalleri ile bireysel çalışma zamanı)
Haftada 3 gün x 6 ders saati= 18 saat Haftada 2 gün x 3 ders saati= 6 saat Haftada 2 gün x 3 ders saati= 6 saat

Tablo 3: Kur Başlangıçlarına Göre Kur Dağılımı
Kur
Sayısı
Hafta sayısı A1
başlangıçlı  kur sistemi
A2
başlangıçlı  kur sistemi
B1
başlangıçlı kur sistemi
B2 
başlangıçlı  kur sistemi
C1
başlangıçlı kur sistemi
Kur Kur  hafta sayısı Kur - Dil seviyesi Kur- Dil seviyesi Kur - Dil seviyesi Kur -  Dil seviyesi Kur - Dil seviyesi
1. kur 7
 
A1
 
A2
 
B1 B2 C1
             
2. kur 7 A2 B1 B2 C1 TestDaF
Sınav
Hazırlığı
             
3. kur 7 B1 B2 C1 TestDaF
Sınav
Hazırlığı
 
             
4. kur 7 B2 C1 TestDaF
Sınav
Hazırlığı
   
             
5. kur 7 C1 TestDaF
Sınav
Hazırlığı
     
             
Proje haftası 1 TestDaF
Sınav
Hazırlığı
       
             
  Topl. 36          

Proje haftası kapsamında A1 başlangıçlı olup tüm kurlarda başarılı olmuş öğrenciler için ve A1 başlangıçlı olup kur tekrarından dolayı B2 kuruna devam etmiş olan öğrenciler için proje haftasında TestDaF Sınav hazırlığı derslerini kapsamaktadır. A1 başlangıçlı olup bir defadan çok kur tekrar ettiğinden dolayı 5. kurda A1, A2, B1 kuruna devam eden öğrenciler için, 36. hafta olan proje haftasında dil seviyesine uygun çeşitli projeler yürütülür.

Kur Geçme / Kur Tekrarı
Tüm kurlarda %80 devam şartını kur içi sağlamak gerekmektedir. Öğrenciler, bir kurdan gerekli başarı notunu sağlamadığı ya da %80 devam şartını yerine getirmediği takdirde bir üst kura geçemez ve ilgili kuru tekrarlar (bk. tablo 4 ve 5). Öğrenci her kur tekrarında devam şartını sağlamak ve kur sınavında her bir sınav bölümünden (4 dil becerisine dayalı sınav bölümleri: dinleme-anlama, sözlü anlatım, yazılı anlatım, okuma-anlama) en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puan alarak başarı sağlamak durumundadır, aksi takdirde bir üst kura geçemez. İkinci kur tekrarından sonra da başarısız olan öğrencilerin üçüncü kur tekrarı ve üçüncü kur tekrarı sonrasındaki kur tekrarı kapsamında ders saatleri Yüksekokul
Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.


Tablo 4: Devam Şartı ve Asgari Başarı Notu
Kur Kur-Dil Seviyesi  Hafta
 
Devam
şartı 
Kur sınavı asgari başarı puanı
1. kur A1 7 %80 Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan
2. kur A2 7 %80 Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan
3. kur B1 7 %80 Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan
4. kur B2 7 %80 Her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) 70 puan
5. kur C1 7 %80
 
-
Proje haftası TestDaF Sınav Hazırlığı 1 %80 -
  Toplam Ders 36    

Tablo 5: Kur Tekrarı
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati Kur Tekrarı 1
Haftalık Ders Saati
Kur Tekrarı 2
Haftalık Ders Saati
A1 7 24 24 24
A2 7 24 24 24
B1 7 24 24 24
B2 7 24 24 24
C1 7 24 24 24
Proje haftası /
TestDaF Sınav Hazırlığı
1 24    
 
Toplam Ders 36 864 saat    

Devam Şartı
Öğrencilerin her bir kurda kur içi %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, kur sınavına giremez ve bir üst kura geçemez. Öğrenciler, ilgili kuru devam şartı sağlanana kadar tekrar etmek zorundadır.

Tablo 6: Devam Şartı
Kur-Dil Seviyesi Hafta
 
Haftalık Ders Saati  Toplam Ders
Saati
Kur içi Devam Şartı
A1 7 24 168 %80
A2 7 24 168 %80
B1 7 24 168 %80
B2 7 24 168 %80
C1  7 24 168 %80
Proje haftası /
TestDaF Sınav Hazırlığı
1 24 24 %80
Toplam Ders 36 864    

Ölçme-Değerlendirme
Kur sınavları, her kurun son haftası yapılır. Kur içi devam şartını sağlamayan öğrenciler, kur sınavlarına katılamaz ve ilgili kuru tekrarlar. Geçme notu 100 puan üzerinden her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puandır. A1-B2 kurları arasındaki tüm kurları başarıyla tamamlayan ve C1 kurundan devam şartını sağlayan öğrenciler TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.

Almanca Yeterlik Sınavı
2023-2024 eğitim-öğretim yılında da Almanca Yeterlik Sınavı olarak uluslararası standart sınav olan ve ÖSYM dil eşdeğerliği sağlayan sınavlar arasında bulunan TestDaF sınavı uygulanacaktır. Üniversitemiz Senatosunun 24.08.2023 tarih ve 2023/112 sayılı kararı uyarınca Almanca Yeterlik Sınavından başarı sağlama notu, TestDaF sınavının dört sınav bölümünün (dil becerisinin) her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda en az 12 puandır.

B2 kur sınavından her bir sınav bölümünden en az 65 puan almak koşuluyla toplamda (sınav ortalaması) en az 70 puan alarak B2 kurunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, C1 kurunda devam şartını sağlamış olmak kaydıyla, Almanca Yeterlik TestDaF Sınavına girmeye hak kazanır. Ocak/Şubat, Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül aylarında yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavına girebilmek için de söz konusu şartların sağlanması gerekmektedir.

Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında TestDaF Sınav Hazırlığı kuru dahil tüm kurları tamamlayıp Ocak/Şubat ayında Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) girip ilgili sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler Ocak/Şubat ayından sonra da Almanca hazırlık eğitimi kapsamında online eğitimi platformunda sunulan TestDaF Sınav hazırlığı materyalleri ile bireysel eğitimlerine devam ederler ve Haziran/Temmuz ve Ağustos/Eylül ayındaki sınava katılabilirler. Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavına girme şartını sağlamış olan öğrenciler, ilgili sınavdan başarılı olamadıkları takdirde Ağustos / Eylül Almanca Yeterlik (TestDaF) Sınavına girmeye hak kazanırlar. Ocak/Şubat ayında Almanca Yeterlik Sınavına (TestDaF) girip ilgili sınavda başarı sağlayamayan diğer öğrenciler, sınavdan sonra seviyelerine uygun kurlarda hazırlık eğitimlerine devam ederler.

Öğrenciler, bir yıllık hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen dil yeterliğini sağlayabilir, sağlayamadığı takdirde ikinci yıl hazırlık eğitimi kapsamında gerekli dil yeterliğine ulaşabilir.

İkinci yıl Almanca Hazırlık Eğitimi
Bir yıllık Almanca hazırlık eğitiminin sonunda Haziran/Temmuz ayında Almanca Yeterlik Sınavı TestDaF’a girme şartını sağlayıp Haziran/Temmuz ve Ağustos / Eylül ayındaki sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık eğitiminde Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verildiği takdirde Ocak/Şubat Almanca Yeterlik Sınavına ve Haziran/Temmuz ile Ağustos / Eylül sınavlarına katılmaya hak kazanırlar.

Üniversitemiz Senatosunun 24.08.2023 tarih ve 2023/111 sayılı kararı uyarınca:

 
  • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Almanca hazırlık eğitimi programını ikinci yılında tekrar edecek öğrenciler için eğitimin ilgili mevzuata uygun şekilde uzaktan eğitim çevrimiçi (online) yoluyla yapılmasına,
  • Derslerin haftada 24 saat çevrimiçi (online) olarak yapılmasına,
  • Kur dönemi sonu “kur sınavlarının” çevrimiçi (online) olarak yapılması, en az B2 kur sınavında başarı şartını sağlayan öğrencilerin Almanca Yeterlilik Sınavına (TestDaF) katılmalarına,
  • Üniversitemiz hazırlık sınıfında 1. yıl başarısız olup ve 2. yıl eğitim-öğretim tekrarını çevrimiçi (online) yapan öğrencilerin TestDaF sınavına yüz yüze katılım sağlamalarına karar verilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 24.08.2023 tarih ve 2023/112 sayılı kararı uyarınca:

Üniversitemizde yapılacak olan TestDaF Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olarak kabul edilmek ve lisans eğitimine başlayabilmek için tek sınavda her dört dil becerisinden en az TDN 3 ve toplamda en az 13 puan alınmasının Almanca Yeterliği sağlamış olarak kabul edilmesi yerine tek sınavda her dört dil becerisinden en az TDN 3 ve toplamda en az 12 puan alınmasının Almanca Yeterliği sağlamış olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Almanca hazırlık eğitimi programı süresince TestDaF Sınav Hazırlığı Kurunu tamamlayan öğrenciler derslere yüz yüze ya da online (çevrimiçi) olarak devam edemezler. Söz konusu öğrenciler hazırlık eğitimine kendilerine sunulan online eğitim platformu (moodle) ile uzaktan bireysel/asenkron olarak devam ederler.

Katkı Payı ya da Öğrenim Ücreti Ödemeleri
Hazırlık sınıfına 2. yıl devam (tekrar) edecek öğrencilerin ve üniversitemize kayıt olup ikinci bir üniversitede kaydı bulunan ve Almanca hazırlık sınıfına devam edecek öğrencilerin her eğitim-öğretim yılı /yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmaları şartı ile hazırlık sınıfı ders kaydı yapılır. Akademik takvimde belirtilen sürelerde katkı payını ya da öğrenim ücretini yatırmayan öğrenciler, söz konusu eğitim-öğretim yılında / yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar, derslere (yüz yüze, uzaktan eğitim)  devam edemez ve sınavlara giremezler.

Eğitim-Öğretim yılı /yarıyıl başlarında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını ya da öğrenim ücretini yatıran hazırlık sınıfı öğrencilerinin “hazırlık sınıfı ders kayıtları” Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından re’sen yapılır.


Hazırlık Eğitimi Sonunda Üniversiteden İlişiğin Kesilmesi ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin C Fıkrası Uyarınca Almanca Yeterlik Sınavına Girme Hakkı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır”. Almanca hazırlık eğitiminin ikinci yılının sonunda Almanca dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulanır ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.


Zorunlu Almanca hazırlık eğitimi programını azami süresi içinde başarı ile tamamlayamayan ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerden hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olanların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin c fıkrası uyarınca üç yıl süreyle her eğitim-öğretim yılı başında bir defa olmak üzere toplam üç kez Almanca Yeterlik Sınavına girme hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda Türk-Alman Üniversitesi Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. maddesinin 6. fıkrası uyarınca her eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere 3 yıl içinde, Üniversitemiz Senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli dil belgesi sunma hakkı da verilmektedir. (Belgelerin Yabancı Diller Yüksekokuluna ibraz tarihi akademik takvimde yer almaktadır).

Öğrencilerin hazırlık sınıfında devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması için, bir yıllık Almanca hazırlık eğitimi programı kapsamında sorumlu oldukları tüm kurlarda toplam %80 devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir

Kitaplar
Üniversitemizin 26.06.2019 tarih ve 2019/53 sayılı senato kararı gereği Yüksekokulumuzda fotokopi ve korsan kitaplarla derslere katılma izni verilmemektedir.


Tablo 7
Seviye Kitap Adı
A1 Netzwerk Neu A1 Kursbuch, Übungsbuch (Klett)
A2 Netzwerk Neu A2 Kursbuch, Übungsbuch (Klett)
B1 Aspekte Neu B1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)
B2 Aspekte Neu B2 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett)
C1 Aspekte Neu C1 Lehrbuch, Arbeitsbuch (Klett) +
Mit Erfolg zum TestDaF (Klett) + Wortschatzübungen für
Fortgeschrittene (B2-C1) (Booksbaum Yayınları)