Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Eğitimi Öğrenci El Kitabı 2019-2020


1. Almanca Hazırlık Eğitimi Programı Kur Sistemi
Bir yıllık Almanca hazırlık eğitimi programında (hazırlık sınıfında) senelik sisteme göre değil, kur sistemine göre dil eğitimi verilmektedir. Akademik takvim, iki dönem sistemine göre değil, kur sistemine göre düzenlenmiş olup 38 haftalık ders ve 3 haftalık aradan oluşmaktadır. Kur sistemi, Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına göre A1, A2, B1, B2, C1 (C1.1 ve TestDaF Almanca Yeterlik Sınavı Hazırlık) kurlarından oluşmaktadır.
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Almanca Hazırlık Eğitimi Programı Kur Sistemi
Kurlar Hafta Haftalık Ders Saati Toplam Ders Saati
A1
 
8 24 192
A2
 
8 24 192
B1
 
8 30 240
B2
 
8 30 240
C1
(C1.1 +
TestDaF Sınav Hazırlığı)
6
 
30
 
180
Toplam
Ders
38   1044
6 haftalık C1 (C1.1 ve TestDaF Sınav Hazırlığı) kurundan sonra dersler, haftada 18 saat olacaktır.

Ders Kitapları
Üniversitemizin 26.06.2019 tarih ve 2019/53 sayılı Senato kararı gereği Yüksekokulumuzda fotokopi ve korsan kitaplarla derslere katılmaya izni verilmemektedir.
Öğrencilerin seviyelerine uygun ve sorumlu oldukları ders kitaplarını kendi imkânları ile dersler başlamadan önce temin etmeleri gerekmektedir.

1.1 Almanca Dil Yeterliği ve Almanca Hazırlık Eğitiminden Muafiyet
Türk-Alman Üniversitesine kayıt yaptırmış olan öğrenciler, lisans eğitimi için gerekli olan Almanca dil yeterliğini sağladıklarını belgelemek zorundadır. Aksi takdirde Almanca hazırlık eğitimi kapsamında bir yıllık, azami iki yıllık Almanca hazırlık eğitimi programına devam etmekle yükümlüdür.  Öğrenciler, Almanca dil yeterliğini belgelemek ve Almanca hazırlık sınıfından muaf olabilmek için Yüksekokulumuzda yapılan Almanca yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.
 
Üniversitemiz Senatosu tarafından denkliği kabul edilen dil belgeleri ile Almanca dil yeterliğini belgeleyenler, hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.
Almanca hazırlık eğitiminden muafiyet sağlamak için söz konusu dil belgelerinin, muafiyet talep eden öğrenciler tarafından Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne eğitim-öğretim yılı başında yapılacak Almanca yeterlik sınavından en geç bir hafta önce sunulması zorunludur.

Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan Almanca yeterlik sınavından önce ibraz ettikleri belgelerle bu sınavdan muaf olan öğrenciler ve Almanca yeterlik sınavına girip geçerli not alan öğrenciler, lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.
 
Muafiyet Sağlayan Dil Belgeleri ve Seviyeleri
Aşağıdaki tabloda belirtilen muafiyet sağlayan dil belgelerinden birini azami iki yıllık Almanca hazırlık eğitimi programı süresince şahsen, dilekçe ile Yüksekokulumuza ibraz eden öğrencilerin söz konusu belgeleri ilgili komisyon tarafından incelenir ve geçerliliği kabul edilen belgeye sahip öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

 
SINAV ADI DİL BELGESİNİN ASGARİ SEVİYESİ PUAN ARALIĞI
Telc Deutsch Telc Deutsch C1 **
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C1 **
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat Groβes Deutsches Sprachdiplom C2 **
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) DSH 2  
TestDaF* TDN 4  (4xTDN4)* *
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz-Zweite Stufe (DSD II) DSD Stufe II C1 -
Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlik ve seviye tespit sınavı (Yabancı Diller Yüksekokulu yönetim kurulu kararına göre belirlenir.) -
Dil belgelerinin haricinde Almanca yeterlik sınavlarından muafiyet sağlayan belge
09.12.2014 tarih ve 2014/44 sayılı Senato Kararı ile belirlenen Almanca yeterlik sınavından muafiyet sağlayan dil belgelerine 06/06/2018 tarih ve 2018/45 sayılı Senato kararı ile Abitur ve Matura diplomaları da eklenmiştir.
*Ayrıca, “10.07.2019 tarihli 2019/61 sayılı”, 19.09.2019 tarihli ve 2019/83 sayılı” ve “13.11.2019 tarih ve 2019/94 sayılı” Senato Kararları ile:  “Üniversitemiz Senatosunun 16.08.2018 tarih ve 08/53 sayılı kararına istinaden 2019 yılından itibaren Üniversitemizde yapılacak olan Almanca Yeterlik Sınavı kapsamında uluslararası geçerliliği olan standart sınav TestDaF Almanca Yeterlik Sınavından başarılı olarak kabul edilmek ve lisans eğitimine başlayabilmek için her dört beceriden en az TDN 4 almak zorunluluğu yerine, her dört beceriden en az TDN 3 ve toplamda en az 13 puan alınmasının Almanca Yeterliği sağlamış olarak kabul” edilmesi uygun görülmüştür.
** 07.08.2019 tarih ve 2019/69 sayılı Senato Kararı ile Telc Deutsch C1 ve Goethe-Zertifikat C1 veya C2 dil seviyesinin aranmasına karar verilmiştir.

1.2 Almanca Hazırlık Eğitimi Sınıfları – Almanca Seviye Tespit Sınavı (onSET) 
Almanca dil yeterliğini sağlamayan öğrenciler (muafiyet sağlayan geçerli dil belgeleri ile hazırlık eğitiminden muaf olamayan öğrenciler, Almanca yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler, Almanca yeterlik sınavına girip başarılı olamayan öğrenciler), Almanca hazırlık eğitimi programına devam etmekle yükümlüdür. Hazırlık sınıfları dil seviyelerine göre ayrılmıştır. Öğrencilerin dil seviyeleri, yabancı dil (Almanca) seviye tespit sınavı (onSET) sonucuna göre belirlenir. Üniversiteye kayıt esnasında hiç Almanca bilmediğini beyan eden öğrenciler, Almanca seviye tespit sınavına girmeden doğrudan A1 başlangıç sınıfına yerleştirilirler. Almanca bilgisi olup da  Almanca seviye tespit sınavına girmedikleri takdirde de öğrenciler, başlangıç seviyesinden (A1 seviyesinden) Almanca hazırlık sınıfına başlarlar. Kayıt esnasında Almanca dil yeterliği olduğunu beyan edip Almanca yeterlik sınavına giren, ancak başarılı olamayan öğrenciler ya da hazırlık eğitiminden muafiyet sağlamak için  dil belgesi sunan, ancak muafiyet sağlayamayan öğrenciler de dil seviyelerine göre hazırlık eğitimine devam edebilmek için Almanca seviye tespit sınavına girmek zorundadır.
 
Yüksekokulumuzda öğrenciler iki yıl Almanca hazırlık eğitimi alabilmektedir. Öğrenciler, bir yıllık hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen dil yeterliğini sağlayabilir, sağlayamadığı takdirde ikinci yıl hazırlık eğitimine devam etmek suretiyle gerekli dil yeterliğine ulaşabilir.

Hazırlık sınıfını ikinci yıl tekrar edecek öğrenciler ise bir önceki yılda en son devam zorunluluğunu yerine getirmiş oldukları ve sınavında da başarılı oldukları kurun sonuçlarına göre ikinci yıl hazırlık sınıfına başlar. Ayrıca öğrenciler, ikinci yıl hazırlık eğitimi kapsamında eğitim-öğretim yılı başında Yüksekokulumuzda yapılan Almanca seviye tespit sınavına  (onSET) da girebilir ve bu durumda Almanca seviye tespit sınavı (onSET) sonucuna göre sınıflara yerleştirilir. Söz konusu öğrencilerin Almanca seviye tespit sınavına (onSET) girebilmek için en geç bu sınavdan bir hafta önce dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gereklidir. Almanca seviye tespit sınavına (onSET) giren öğrenciler, ilgili sınav sonucuna göre belirlenen dil seviyesindeki sınıfa devam etmek zorundadır. 
 
Almanca hazırlık eğitimi kapsamında derslere devam şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kur sistemi dâhilinde devam şartının her kurda kur içi sağlanması gereklidir. Her bir kurda zorunlu devam şartını sağlamayan öğrenci, bir üst kura geçemez. Öğrenci, zorunlu devam şartını ve gerekli başarı notunu sağlayana kadar kuru tekrarlar. Kur içi zorunlu devam şartı: %80’dir. Ayrıca derslere eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu devam şartı da: %80’dir.
 
Yüksekokulumuzda Yapılan Almanca Seviye Tespit Sınavına  (onSET) Kimler Katılabilir?
Üniversitemize kayıtlı ve hazırlık sınıfına yeni başlayacak öğrenciler onSET sınavına katılabilir.
 
1.3 Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin: Kur Tekrarı
Öğrenci her kur tekrarında zorunlu devam şartını (%80) sağlamak ve kur geçme sınavından    100 puan üzerinden en az 70 puan olan başarı notunu almak durumundadır, aksi takdirde bir üst kura geçemez ve ilgili kuru tekrarlar.
 
Eğitim-öğretim yılı sonunda haziran/temmuzdaki Almanca yeterlik sınavına girebilmek için gerekli şartları sağlamayan öğrenciler, ikinci yıl tekrar hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Söz konusu öğrenciler, eğitim-öğretim yılı içerisinde gerekli şartları sağlamadıklarından ağustos/eylüldeki Almanca yeterlik sınavına da giremez.
 
Bir yıl hazırlık sınıfına devam ederek her kur içi en az %80 devam şartını ve bütün kur sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, haziran/temmuzdaki Almanca yeterlik sınavına giriş şartlarını sağlamış, ancak bu sınavdan başarısız olmuş ise, bir sonraki ağustos/eylüldeki Almanca yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Bu öğrencilerin bir sonraki yılda hazırlık sınıfı derslerine devam etmeden ocak/şubat, haziran/temmuz ve ağustos/eylüldeki Almanca yeterlik sınavına girebilmeleri için katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinin yapılmış olması ve harç borçlarının olmaması gereklidir. Katkı payı/öğrenim ücreti  ödemeleri (harç borcu) olan öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.
 
Bir yıl hazırlık sınıfına devam ederek her kur içi en az %80 devam şartını ve bütün kur sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, haziran/temmuzdaki Almanca yeterlik sınavına giriş şartlarını sağlamış, ancak bu sınavdan başarısız olmuş ise, bir sonraki ağustos/eylüldeki Almanca yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. Söz konusu öğrenciler, bu sınavdan da başarısız oldukları takdirde yeni eğitim-öğretim yılına başlamadan en geç bir hafta önce Yüksekokul Müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak Almanca yeterlik sınavına hazırlık kapsamında Almanca hazırlık eğitimine devam edebilirler. Yeterli sayıda öğrencinin bu haktan yararlanmak için başvurması durumunda TestDaF hazırlık eğitimi kapsamında Almanca hazırlık sınıfı derslerine devam ederler. Bu durumda, öğrencinin ocak/şubatta Almanca yeterlik sınavı yapılması halinde ocak/şubat ve haziran/temmuz ayındaki Almanca yeterlik sınavına girebilmek için katkı payı/öğrenim ücreti (harç borcu) ödemelerini yapmış olmaları ve ilgili derslerden  %80 zorunlu devam şartını sağlamaları gerekmektedir. Katkı payı/öğrenim ücreti (harç borcu) ödemelerini yapmayan ve dilekçe ile derslere devam etmek için müracaat ettiği halde devam şartını sağlamayan öğrenciler, ocak/şubat, haziran/temmuz ve ağustos/eylül aylarında yapılacak olan Almanca yeterlik sınavına giremezler.
 
Almanca hazırlık eğitimi programının ilk yılında başarılı olamamış ve ikinci yıl hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler için kur içi zorunlu devam şartı (%80) ve kur geçme sınav şartları (70 puan) aynı şekilde geçerlidir.
 
1.4 Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencileri İçin: Kur İçi Zorunlu Devam Şartı 
Almanca hazırlık sınıfında kur sistemi uygulanacağından öğrenciler, derslere kur içi %80 devam etmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve kur sınavları ile Almanca yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler. Öğrenciler, başarı ve devam şartını sağlayana kadar söz konusu kuru tekrarlar. Öğrenciler, bütün kurlardan başarı ve devam şartını sağlamadıkları takdirde hazırlık sınıfına ikinci yıl da devam etmekle yükümlüdürler. İkinci yılın sonunda da kur sınavlarından ya da Almanca yeterlik sınavından başarı sağlayamayan öğrencilere “Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Sınıfı İle Lisans Programlarında İngilizce Derslerinin Eğitim─Öğretimi Ve Sınav Yönergesi”nin  ve ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.
 
Öğrencilerin her bir kurda kur içi %80 zorunlu devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Devam şartını sağlamayan öğrenciler bir üst kura geçemez ve ilgili kuru tekrarlamak zorundadır.
 
Kur geçme sınavı, ilgili kurun bitmesinden önceki bir tarihte yapılacaksa, sınavın yapıldığı tarihe kadar olan kur içi devamsızlığa bakılır, eğer öğrenci sınavın yapılacağı tarihe kadar devamsızlıktan kalmamışsa ilgili kurun sınavına girer. Ancak kur sınavından sonra da kur süresi tamamlanana kadar dersler devam edeceğinden öğrencinin kur içi  %80 zorunlu devam şartını sağlamaması durumunda öğrenci doğrudan devamsızlıktan kalmış olur ve kuru tekrar etmek zorundadır.
 
Öğrenciler, ilgili kuru, devam şartı sağlayana kadar tekrar etmek zorundadır.
 
1.4.1 Almanca Hazırlık Eğitimine B2 Seviyesinden Başlayan Hazırlık Sınıfı Öğrencileri 
Almanca hazırlık dil eğitimine B2 seviyesinde başlayıp, B2 kur sınavında başarılı olup C1 kuruna devam şartını sağlamış olan öğrenciler, ocak/şubat ayında yapılacak olan Almanca yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Ocak/şubat Almanca yeterlik sınavına girmeyi hak edip sınavda başarısız olan öğrenciler TestDaF sınavı hazırlık derslerine devam etmek ve devam şartını sağlamak zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenciler, haziran/temmuz ve ağustos/eylül ayında yapılacak olan Almanca yeterlik sınavına giremezler.
 
1.5 Almanca Hazırlık Eğitiminde Ölçme-Değerlendirme 
Her kur sonunda ölçme ve değerlendirme kur sınavları ile yapılır. Öğrenciler kur sonunda başarılı oldukları takdirde bir üst kura geçer. Sadece tüm kurları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Almanca yeterlik sınavına (TestDaF’a) girmeye hak kazanır. Almanca yeterlik sınavına girme şartı, tüm kurlarda gerekli zorunlu devam şartını ve kur sınavında en az 70 puan başarı sağlamış olmaktır. Devam şartını sağlamayan ve kur geçme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, ocak/şubat, haziran/temmuz ve ağustos/eylül Almanca yeterlik sınavına (TestDaF) giremezler.
  
1.5.1 Almanca Hazırlık Eğitiminde Almanca Yeterlik Sınavı (TestDaF)
2019-2020 eğitim-öğretim yılında da Almanca yeterlik sınavı olarak uluslararası standart sınav olan ve ÖSYM dil eşdeğerliği sağlayan sınavlar arasında bulunan TestDaF Sınavı uygulanacaktır”.
 
 13.11.2019 tarih ve 2019/94 sayılı Senato Kararı ile ​2019-2020 eğitim-öğretim yılı kapsamında Almanca yeterlik sınavından başarı sağlama notu, TestDaF Sınavından dört sınav bölümünden (dil becerisinden) her birinden en az TDN 3 almak şartıyla toplamda en az 13 puan olarak kabul edilmiştir.
 
Öğrenciler, B2 kur sınavından zorunlu devam ve başarı şartını sağlamış olmak,  C1 kurunda ve TestDaF sınav hazırlığı kapsamında zorunlu devam şartını sağlamış olmak kaydıyla, TestDaF Almanca yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
 
Öğrenciler, C1 kurunu tamamladıktan sonra da eğitim-öğretim yılı sona erinceye kadar TestDaF sınav hazırlığı derslerine devam etmekle yükümlüdür. Zorunlu devam şartını sağlamayan öğrenciler, haziran/temmuz ve ağustos/eylül TestDaF Almanca yeterlik sınavına giremezler.
 
TestDaF Almanca yeterlik sınavına girmeye hak kazanmak için gerekli şartların sağlanmış olması gerekmektedir: Her kurda %80 devam ve kur sınavlarında en az 70 puan başarı şartının sağlanmış olması ve en son B2 kurunda %80 devam şartını sağlayarak kur sonu sınavında en az 70 puan almış olmak ve C1 kurundan (C1.1 ve TestDaF Hazırlığı) da %80 devam şartının sağlanmış olması gerekmektedir.
 
Ocak/şubat ayında TestDaF Almanca yeterlik sınavına girme şartını sağlayıp ilgili sınavda başarı sağlayamayan öğrenciler, ocak/şubat ayından sonra da Almanca hazırlık eğitimine devam etmek zorundadır. Söz konusu öğrenciler ancak ocak/şubat ayı sonrasındaki derslere %80 devam şartını sağlaması durumunda haziran/temmuz ve ağustos/eylül ayındaki sınava katılabilir.
 
Sadece haziran/temmuz ayında Almanca yeterlik sınavına girme şartını sağlamış olanlar, ağustos/eylül Almanca yeterlik  sınavına (TestDaF) girmeye hak kazanırlar.
 
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri (harç borcu) olan öğrenciler Almanca yeterlik sınavına (TestDaF) giremezler.
 
TestDaF Almanca Yeterlik Sınav Kaydı
TestDaF Almanca yeterlik sınavına girme hakkını elde etmiş öğrencilerin ilgili sınav için sınav kaydı yapmaları zorunludur. TestDaF Almanca yeterlik sınav kaydını yapmayan öğrenciler söz konusu sınava giremezler. Öğrencilerin sınav günü TestDaF “Sınava Giriş Belgesini” ibraz etmeleri zorunludur.
 
TestDaF Almanca Yeterlik Sınav Kaydı
TestDaF sınav kaydını oluştururken sınavını etkileyecek engel durumu olduğunu belirten öğrenciler, engel durumuna ilişkin istenen belgeleri Yüksekokulumuza zamanında ve eksiksiz ibraz etmek zorundadır. Aksi takdirde engel durumları göz önüne alınmadan sınav kaydı oluşturulmaktadır.
 
TestDaF Dil Belgesinin Teslim Alınması
TestDaF Almanca yeterlik sınavına girmiş ve dört sınav bölümü de değerlendirilmiş olan her bir öğrenci için TestDaF Enstitüsü, dil belgesi göndermektedir. Öğrenciler söz konusu belgeyi, sınavdan üç hafta sonra ve bağlı oldukları eğitim-öğretim yılı içinde Yüksekokulumuzdan şahsen ve kimliklerini ibraz ederek imza karşılığında teslim almak zorundadır. Aksi takdirde her türlü sorumluluk ilgili belge sahibine aittir. 
 
TestDaF Sınav Sonuçlarına İlişkin Talep ve Şikâyetler
Yüksekokulumuzda yapılan TestDaF sınavı sonuçlarına ilişkin talep ve şikâyetleri olan öğrenciler bu talep ve şikâyetlerini TestDaF Enstitüsüne iletmelidir.
 
Yüksekokulumuzda Yapılan TestDaF Sınavına Kimler Katılabilir
Yüksekokulumuzda yapılan TestDaF sınavına Üniversitemizde hazırlık eğitimi programına kayıtlı öğrencilerden sadece sınava girmeye hak kazananlar; ayrıca Üniversitemizden ilişiği kesilmiş olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin “c” fıkrası kapsamına giren öğrenciler katılabilir. Yüksekokulumuzda yapılan TestDaF sınavına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında dışarıdan katılımcı kabul edilmemektedir.

2. Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Kayıt Silme İşlemleri
Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri, ilgili fakülteler tarafından yapılır. Öğrencilerin, kayıt dondurma işlemleri için fakültelerine başvuruda bulunmaları gerekir.
 
3. Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Katkı Payı Ödemesi (Harç Borcu)
Hazırlık eğitimi sırasında bir başka üniversitede kaydı olan öğrenciler ve devamsızlıktan kalmış, başarısız olmuş öğrencilerin hazırlık eğitimi programındaki ikinci (tekrar) yıllarında öğrenim ücreti katkı payı ödemeleri gerekmektedir.  Söz konusu öğrenciler bu ödemeyi yapmadıkları takdirde ilgili yılda/yıllarda öğrencilik haklarından yaralanamazlar, derslere ve sınavlara giremezler. Bu öğrenciler hazırlık sınıfı derslerine girmedikleri için devamsız sayılırlar.
 
Bir yıl hazırlık sınıfına devam ederek her kur içi en az %80 zorunlu devam koşulunu sağlamış ve bütün kur sınavlarını başarıyla tamamlamış olup girmiş oldukları haziran/temmuz ve ağustos/eylüldeki yeterlik sınavlarından başarısız olan öğrencilerin bir sonraki yılda hazırlık sınıfı derslerine devam etmeden/ederek ocak/şubat, haziran/temmuz ve ağustos/eylüldeki yeterlik sınavına girebilmeleri için katkı payı/öğrenim ücretinin (harç borcu) ödenmiş olması gerekmektedir.
 
Katkı payı/öğrenim ücreti (harç borcu) ödemeleri olan öğrenciler Almanca yeterlik sınavlarına (TestDaF) giremezler.

4. Almanca Hazırlık Eğitiminde Başarısızlık ve Üniversiteden İlişik Kesme
Almanca hazırlık eğitiminin ikinci yılının sonunda Almanca dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, “23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği”nin ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
İki yılık Almanca hazırlık eğitimi programı sonunda yıl içi %80 zorunlu devam şartına göre devamsızlıktan kalan ya da akademik başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencilerin üniversiteden ilişik kesme işlemleri fakülteleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
 
4.1 Almanca Hazırlık Eğitimi Sonunda Devamsızlıktan Ya Da Başarısızlıktan Dolayı İlişik Kesilmesi (Toplam Bir Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Yıl İçi Zorunlu Devam Şartı)
Almanca hazırlık eğitiminin ikinci yılının sonunda Almanca dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, “23 Mart 2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği” ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca hazırlık eğitimi programının kur sistemine geçmesi nedeniyle devam şartı kur içi sağlanmak zorundadır ve her kurda %80 devam şartı gereklidir. Ancak öğrencinin azami iki yıl hazırlık eğitimi süresi sonunda başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kaydının silinmesi durumunda ya da bir yılın sonunda kaydını sildirmek istemesi durumunda, bir eğitim-öğretim yılı içindeki 38 haftalık %80 devam durumu dikkate alınarak bir eğitim-öğretim yılındaki devam şartını sağlayıp sağlamadığı hesaplanmaktadır.
 
Almanca hazırlık eğitimi programına tabi öğrencilerin bir eğitim-öğretim yılında zorunlu toplam devam şartı: öğrencilerin, söz konusu yıl içinde tabi oldukları kurların toplam ders saatlerinin %80’nidir. Aksi takdirde öğrenci yıl içi toplam ders saatlerine %80 zorunlu devam şartını yerine getirmediği için, söz konusu yılda devamsızlıktan kalmış olur. Öğrencilerin yıl içi devam etmesi gereken zorunlu toplam ders saati başladığı kura, tekrarladığı kurlara ve tekrar kur sayılarına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin: Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi A1 kuru ile başlayan ve her bir kur için devam ve başarı şartını sağlayan bir öğrencinin bir yıl boyunca tabi olduğu kurların toplam ders saati 1044 saattir. Bu durumda öğrencinin bir yıldaki toplam ders saatlerinin (1044 saat) %80’nine (yaklaşık 836 saat) devam etmesi zorunludur. Aksi takdirde bir eğitim-öğretim yılında yıl içi zorunlu devam şartını yerine getirmediğinden devamsızlıktan kalmış olur.
 
 Almanca Hazırlık Eğitimi Kur Sistemi
Kur Hafta Sayısı Haftalık Ders Saati Sayısı Toplam Ders Saati Sayısı Kur içi Zorunlu Devam Şartı
A1 8 24 192 80%
A2 8 24 192 80%
B1 8 30 240 80%
B2 8 30 240 80%
C1 6 30 180 80%
Toplam Ders 38   1044 %80 bir eğitim-öğretim yılında yıl içi zorunlu devam şartı

4.2 İki yıllık (dört yarıyıllık) Almanca Hazırlık Eğitimi Programı Sonunda Devamsızlıktan Kalmış Öğrenciler:
Devamsızlıktan kaldıkları için ilişiği kesilmelerinden dolayı “23 Mart 2016 tarih ve 29662 Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”e istinaden  “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız Olarak İlişiği Kesilen Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilmeleri” için başvuru yapamazlar.
 
Yatay geçiş vb. kapsamda üniversitemize kayıt yapıp hazırlık eğitimine tabi olan öğrenciler için Yüksekokulumuzda hazırlık eğitimi alabilecekleri azami hazırlık sınıfı süreleri (dönem/yarıyıl süresi) daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundaki hazırlık sınıfı süreleri (dönem/yarıyıl süresi) dikkate alınarak belirlenir.

4.3 Zorunlu Almanca Hazırlık Sınıfını İki Yıl İçerisinde Başarı İle Tamamlayamayan Ve Üniversite İle İlişiği Kesilen Öğrenciler: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesinin “C” Fıkrası
Hazırlık sınıfının azami süresi sonunda, derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen öğrencilere üç yıl boyunca eğitim-öğretim yılı başında olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Almanca yeterlik sınavına girme veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerli belge sunma hakkı verilir. Bu kapsamdaki öğrencilerin sınava girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuruda bulunmaları gerekir. Bu sınavlara katılanlar öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz. Bu süreler sonunda Almanca yeterliğini belgeleyemeyenler tüm haklarını kaybeder.
 
İki yıllık Almanca hazırlık eğitimi sonunda devamsızlıktan kalan öğrenciler ise, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinin “c” fıkrası uyarınca, 3 yıl boyunca her eğitim öğretim yılı başında olmak üzere 3 kez Yeterlik Sınavına girme hakkına sahip değildir.
 
5. Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yatay Geçiş-Dikey Geçiş Yapabilmesi ve Üniversitemize Tekrar Kayıt İşlemleri
İki yıllık Almanca hazırlık eğitimi programı süreci içinde ya da sonunda hazırlık sınıfına tabi öğrencilerin yapacakları yatay geçiş-dikey geçiş veya üniversiteye tekrar kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Fakülteleri tarafından takip edilmektedir.
 
Yatay geçiş vb. kapsamda Üniversitemize kayıt yapıp hazırlık eğitimine tabi olan öğrenciler için Yüksekokulumuzda okuyabilecekleri azami hazırlık sınıfı süreleri (dönem/yarıyıl süresi),  daha önce kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumundaki hazırlık sınıfı süreleri (dönem/yarıyıl süresi) dikkatte alınarak belirlenir.

6. Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Yönelik Duyuru ve İlanlar
Öğrencilerimiz için bilgilendirmeler (duyuru ve ilanlar) Yüksekokulumuz web sayfasında ve Yüksekokulumuzun ilan panolarında yapılmaktadır.
 
7. Lisans Programına Başlama
Hazırlık sınıfı öğrencilerinin Almanca hazırlık eğitim programından muaf olduktan sonra, lisans programına başlamasına ilişkin süreçleri ve işlemleri Fakülteleri ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

8. Öğrenci Bilgi Sistemi
Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) sorunlar yaşanması, OBS şifresi yenileme, öğrencilere verilen kurumsal mail adresine ilişkin problemlerin çözümü, öğrenci kartı vb. işlemler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızla iletişime geçilmelidir.

9. Kurumsal Mail Adresinin Kullanımı
Hazırlık sınıfına tabi tüm öğrencilerimizin kayıt aşamasında kendilerine verilmiş olan kurumsal mail adreslerini (öğrenci numaraları ile başlayan: e170…..20@stud.tau.edu.tr) kullanmaları gerekmektedir.


 
Mevzuata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.